Prawo Jedności w praktyce

Prawo Jedności w Praktyce

Lisa Renee
Tłumaczenie i opracowanie tekstu Monika Nenko

Prawo Jedności jest zrozumieniem, że wszystko co istnieje jest stworzone z inteligentnej energii i jest częścią Wszech-Jednego czyli Stwórcy. Prawo Jedności jest Uniwersalną Prawdą, że wszystko jest Jednym. Prawo Jedności to rozpoznanie, że Wieczna Prawda jest Wieczną Miłością, a stan Wiecznej Miłości jest organiczną świadomością Nieskończonego Stwórcy lub Boskiego Źródła.

Każdy z nas jest manifestacją Jednego Źródła, Boskiego Źródła. Jednakże czy samo istnienie jest jednoznaczne z tym, że nasze życie jest zgodne z istotą Prawa Jedności? Pytaniem jest jak uzewnętrzniać Prawo Jedności w sobie w życiu codziennym. Jak żyć i co robić aby stać się odzwierciedleniem tej Kosmicznej Prawdy?

Poniżej znajdziecie siedem praktyk, których wprowadzenie w życie zbliży was do ideału.

PRAKTYKA PIERWSZA: PRAKTYKUJ ŚWIADOMOŚĆ JEDNOŚCI – Prawo Jedności jest zrozumieniem, że wszystkie rzeczy są stworzone z inteligentnej energii i są częścią Wszech-Jednego. Prawo Jedności jest Świętą Nauką mechaniki świadomości i jest Prawem Naturalnym rządzącym naszym Uniwersalnym Stworzeniem. Prawo Jedności to rozpoznanie, że Wieczna Prawda jest Wieczną Miłością, a Wieczna Miłość jest organiczną świadomością Nieskończonego Stwórcy, czyli Boga. Świadomość Wiecznej Miłości ucieleśniona w formie jest inteligencją Jedności i jednocześnie jest rozpoznana jako Wewnętrzne Światło Chrystusa. 2 Świadomość Jedności jest Jednością z Bogiem, i świadomość Jedności zapala Wewnętrzne Światło Chrystusa.

Wewnętrzne Światło Chrystusa, gdy urzeczywistni się w formie, jest ucieleśnieniem Wiecznego Boga Człowieka. Praktykuj Świadomość Jedności, i Jedno bezpośrednio odzwierciedla obraz Bożej Miłości i jest wiecznie chronione. Bądź Jednością ze Wszystkim, tak jak Jedno jest Wszystkim z Bogiem.

Wszystko co spotykam na mojej drodze jest częścią mnie czyli częścią Jednego: smutna kobieta ze zmarszczonym czołem na przystanku autobusowym; wróbel na bezlistnej szarej gałęzi; śmiech dzieci na placu zabaw; zataczający się na chodniku mężczyzna. Ciągle przypominam sobie, że jesteśmy Jednym: manifestacją tej samej energii wibrującej na innych częstotliwościach. Patrząc na twoje piękno, talenty i dary doceniam je jako moje własne w jedności istnienia. Sprawia mi wiele radościświadomość naszej wspólnej genialności, mimo że osobiście brakuje mi wielu z twoich umiejętności i wiedzy. Konsekwentnie widząc twój cień i pole do rozwoju zdaję sobie sprawę że to również moja własna niedoskonałość, nasza zbiorowa świadomość wymaga wiele pracy dla uzdrowienia. 3

PRAKTYKA DRUGA: KOCHAJ SIEBIE – Zastosuj praktykę Jedności ze Wszystkim- Jednym jako podstawę kochania, szanowania i doceniania siebie. Uznaj cenną siłę życiową w sobie, okazując sobie cześć i szacunek pod każdym względem. Kochanie siebie jest aktem samostanowienia, który jest naturalnym stanem ucieleśnienia odwiecznej Miłości Boga. Jako przejaw wiecznego Bożego ducha Miłości, człowiek ma możliwość wyboru stworzenia osobistej wolności bez krzywdzenia innych. Miej odwagę usunąć przeszkody w postaci bólu i strachu,4 aby stać się ucieleśnioną Miłością, ponieważ Duch Boży zawsze jest w tobie.

PRAKTYKA TRZECIA: KOCHAJ INNYCH – Gdy nauczysz się kochać siebie, kochaj innych. Doceń tą cenną siłę życiową, zachowując miłość, cześć i szacunek dla wszystkich. Kochanie innych tak, jak kochacie siebie, jest naturalnym stanem samostanowienia, ponieważ okazujesz innym taki sam szacunek dla ich życia, jak oddajesz własnemu życiu. Poprzez praktykowanie miłości do siebie i kochanie innych, kwestie aprobaty, wartości lub szacunku nie są kwestionowane, ponieważ wszyscy i wszystko są kochani jednakowo.

PRAKTYKA CZWARTA: KOCHAJ ZIEMIĘ I NATURĘ – Kochaj Ziemię i wszystkie jej stworzenia, królestwa natury, rośliny, zwierzęta i minerały, które są żywymi, świadomymi i inteligentnymi istotami energetycznymi. Uznaj cenną siłę życiową obecną w całym Bożym stworzeniu, zachowując cześć i szacunek dla natury. Czynienie tego, przywraca równowagę i harmonię w naturze, a inteligentna energia wszystkich ziemskich stworzeń reaguje na współpracę z ludzkością. Człowiek żyjący w niezgodzie z naturą tworzy wiele zdarzeń, za które obarcza się odpowiedzialnością tak zwane nieokiełznane siły. Jak tylko ludzie nauczą się żyć w harmonii z ziemią i królestwem natury, wszystkie stworzenia dostosują się do życia w harmonii i współpracy z resztą mieszkańców ziemi.

PRAKTYKA PIĄTA: SŁUŻBA INNYM – Kochając siebie i szanując swoją własną ścieżkę, znajdź metody służenia innym, które nie przekraczają osobistych granic rozeznania. Służenie innym wyklucza zabieranie, kradzież, lub używanie zasobów energetycznych lub siły życiowej innej osoby do osobistego użytku lub osobistego zysku. Tak więc, służba innym wyklucza pasożytnictwo czy emocjonalny wampiryzm. Bycie sługą wyklucza również egoistyczne postawy takie jak na przykład poczucie uprawnienia, oczekiwania czy przywiązania.

Praktykuj służbę innym z bezwarunkową miłością w naturalnym przepływie chwili. Wymiana energii między tymi zaangażowanymi w służbę innym wzmacnia i rozszerza

wzrost świadomości jak żadna inna metoda. Im bardziej wzmocnisz energetyczne pole służenia innym, tym więcej radości, harmonii i darów wniesiesz do swojego życia. Im więcej służby poświęcasz Bożemu planowi, Prawu Jedności, tym więcej duchowego wsparcia i duchowej obecności wymienisz z Boską Mocą.

PRAKTYKA SZÓSTA: POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI – Naucz się rozwijać wewnętrzną jasność i duchową integralność, polegającą na byciu prawdziwym i uczciwym z sobą samym i innymi, poprzez intencję rozwijania osobistej świadomości i/lub tożsamości duchowej. Aby ucieleśnić swoją duchową tożsamość, umysł musi zostać zainicjowany i zdyscyplinowany. Jeśli ego sprawuje władzę nad ciałem nie dopuści ono do ucieleśnienia duchowej tożsamości. Jeśli ciało mentalne stwarza przeszkody dla tożsamości duchowej, tożsamość duchowa, a zatem świadomość, nie zostanie doświadczona. Pierwszym krokiem do poszerzenia świadomości jest uświadomienie sobie istnienia kontroli umysłu oraz stanie się świadomym jakości treści własnych myśli i systemów przekonań. Drugi krok to współpraca z procesem psychicznego i fizycznego dyskomfortu poprzez cierpliwość i oczekiwanie w pustce ciszy. Naucz się wyciszyć umysł, kontrolować ego i być spokojnym. 5 Po osiągnięciu bezruchu mentalnego, dyscypliny umysłowej i sublimacji ego, słuchaj swojego wewnętrznego ducha, który stanie się twoim przewodnikiem. Przewodnictwo ducha zawsze będzie prowadzić do procesu reedukacji w celu doświadczenia ciągłej ekspansji świadomości wolnej od strachu i dogmatów. Wewnętrzny Chrystus zawsze prowadzi do wyboru zwiększonej miłości i pokoju poprzez poszerzenie świadomości duchowej tożsamości.

PRAKTYKA SIÓDMA: ODPOWIEDZIALNE WSPÓŁTWORZENIE – Gdy stajesz się przepełniona/y wieczną miłością tożsamości duchowej, Inteligentny Plan aktywuje Boski zamiar bycia współtwórcą z Bogiem. Tożsamość duchowa i Inteligentny Plan

Boskiego celu są jednym i tym samym. Jasność celu i kierunku staje się coraz wyraźniejsza, gdy zobowiązujesz się żyć w służbie zasadom Jedności lub Duchowi Chrystusa. Znajomość twojego celu i życie w nim przynosi radość, pokój i spełnienie, nawet w obliczu przeciwności lub wyzwań. Kiedy osiągniemy „Bezpośrednią Wiedzę” polegającą na zdolności wyczuwania energii bez ingerencji ze strony ciała umysłowego, jesteśmy odpowiedzialni za tę wiedzę i praktykujemy odpowiedzialne współtworzenie ze Stwórcą. Odpowiedzialny współtwórca wie, że wszystkie manifestacje są w partnerstwie ze Stwórcą. Niczego nie posiadamy ani nie kontrolujemy, unikamy egoistycznych potrzeb, pragnień i narzucaniu własnej woli. Jesteśmy pełnomocnikami Bożego Ducha, aby służyć innym w odpowiedzialnym współtworzeniu ze Stwórcą . Mając tę wiedzę i żyjąc zgodnie z tą zasadą, jesteśmy wiecznie wolni od karmicznych wymian.

1 Poniższy teks jest luźnym tłumaczeniem ( z okazyjnymi dodatkami, wyjaśnieniami, przykładami ze strony tłumaczki ) fragmentu dorobku Lisy Renee i Energetic Synthesis https:// energeticsynthesis.com/.

2 Termin Chrystus użyty w tym kontekście nie oznacza osoby określanej jako Jezus Chrystus, jak nauczają światowe religie. Chrystus wykracza daleko poza wszelkie znaczenie związane ze świadomością planetarną i faktycznie opisuje stan wiecznej Kosmicznej Świadomości, tytuł nadawany wolnemu Obywatelowi Kosmicznemu.

3 Cały akapit jest dodatkiem tłumaczki.

4 Proces oczyszczenia się z bólu i strachu jest najistotniejszą częścią pracy nad poszerzeniem świadomości i rozwinięciem wyższej percepcji zmysłowej. Więcej na ten temat w osobnych artykułach.

5 W innych artykułach znajdziesz konkretne techniki pracy nad ujarzmieniem swojego negatywnego ego.

 

Bibliografia

Renee, L. (2022). Law of One. https://ascensionglossary.com/index.php/Law_of_One. (01.01. 2023).

Monika Nenko
Nauczyciel języków obcych | + posts

Od momentu osiągnięcia pełnoletności do chwili obecnej trzy prądy kierują jej życiem.

Pierwszym z nich jest obecność i praca z dziećmi. Aktualnie Monika jest nauczycielem języków obcych w szkole podstawowej.

Drugim prądem jest pragnienie zrozumienia rzeczywistości, którego poszukiwania rozpoczęły się na uczelniach akademickich i ostatecznie zaprowadziły do wiedzy i praktyki duchowej.

Trzecim aspektem jest praca nad rozwojem duchowym, który poprzez budowanie silnego charakteru moralnego prowadzi do Jedności ze Stwórcą.